PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@marcomarine.pl
  2. korespondencyjnie: Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES RETENCJI

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przez Administratora danych.